ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความน่าจะเป็นและสถิติ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
หมวด : ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ. ศุภชัย นาทะพันธ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง ความหมายของสถิติและการจำแนกประเภทของวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์เรื่องฺฮิสโตแกรม แนวความคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักการทางสถิติ ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทฤษฎีการประมาณค่า รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน